آرشیو برای: "دی 1396, 11"

از تظاهرات گرانی تا اغتشاش حکومتی

چرا اغتشاش؟ برای گرانی؟ یا برای براندازی حکومت؟ این روزها این واژه ها زیاد به گوش می رسد  برخی ها از فتنه سفید خبر می دهند و برخی ها می گویند این ها جز بازی کودکانه ای بیشتر نیست و بزودی تمام میشود. از شعار  و حمله به حوزه ها و بی حرمتی به روحانیون شروع… بیشتر »