کلید واژه: "هیچ"

مطلب تو خالی

این روزها دلم می خواهد برای هیچ بنویسم،  سخته،  وقتی دل و قلمت بخواد بنویسه  ولی ذهنت یاری نکنه برای موضوعی، ولی به حرف قلمت گوش کنی و برای هیچ بنویسی این منم و مطلب… بیشتر »