کلید واژه: "دلتنگی عاشقانه"

نفس تنگ

وقتی نباشی نفسم میگیرد وقتی نباشی نمی دانم جواب پسرت را چه بدهم وقتی نباشی دل تنگی امانم را می برد وقتی نباشی حتی گنجشک های روی درخت توی حیاط هم نمی خوانند همسفرم ! منتظرتم تا زود برگردی بیشتر »